พลังงานแก๊ส พลังงานธรรมชาติที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงานแก๊ส พลังงานธรรมชาติที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

แก๊ส เป็นสารที่มีคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับอะตอมน้อยมากคือโมเลกุลอยู่ห่างกัน พออยู่ห่างกันแรงกระทำของโมเลกุลมันน้อย รูปร่างจะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะมีขนาดปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุ มีความหนาแน่นตามสามารถบีบอัดได้ง่าย คำว่าบีบอัดได้ง่ายคือเราสามารถทำให้โมเลกุลที่อยู่ห่างกันบีบอัดหรือทำให้โมเลกุลนั้นชิดเข้าหากันได้โดยการให้ความดันเข้าไปทำให้โมเลกุลอยู่ไกล้กันมากยิ่งขึ้น สุดท้ายแก๊สจะมีคุณสมบัติทำให้ปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามอุณภูมิ ความดัน และจำนวนโหมด

ประเภทของแก๊สแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

ประเภทแรก Ideal Gas  หรือแก๊สที่เป็นแก๊สอุดมคติที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งแก๊สอุดมคติจะมีคุณสมบัติตามทฤษฏีจลน์คือแก๊สที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลไม่ว่าแก๊สนั้นจะอยู่ในอุณภูมิเท่าไหร่หรือจะมีความดันแบบไหนก็ตามก็ยังจะอยู่ในรูปแบบของแก๊สสมบูรณ์

ประเภทที่ 2 Real Gas หรือแก๊สจริง คือแก๊สที่ถูกต้องและประพฤติตามปกติที่ไม่ประพฤติตามทฤษฏีจลน์ เป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ แรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลมีน้อยมากมีความคล้ายคลึงกับแก๊สสมบูรณ์

เนื่องจากจำนวนปริมาตรของแก๊สนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิและความดันที่เกิดขึ้น เพื่อความง่ายต่อการเปรียบเทียบในปริมาตรแก๊สนั้นจึงกำหนดอุณหภูมิกับความดันขึ้น เรียกว่าสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน

ทฤษฏีจลน์ เป็นทฤษฏีที่กำหนดว่าแก๊สนั้นไม่มีปริมาตรโมเลกุลอยู่ห่างกันมากจนไม่มีแรงกระทำปฏิกิริยาใดๆ โมเลกุลของแก๊สจะวิ่งกระจัดกระจายไม่มีทิศทางที่แน่นอนสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อชนกัน โดยที่ชนกันนั้นจะมีการถ่ายพลังงานให้โมเลกุลอื่น แต่พลังงานในระบบนั้นจะคงที่ พลังงานของของแก๊สจะวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน แต่จะมีพลังงานจลน์ไกล่เกลี่ยเท่ากัน โดยพลังงานจลน์พบว่ามีค่าแปรผันตรงกับอุณหภูมิ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิเราก็จะมีพลังงานจลน์เพิ่มมากขึ้น

ข้อดีหรือประโยชน์ของแก๊สมีมากหลายหลายอย่าง ไม่ว่าจะสามารถเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพราะมีการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือสภาวะโลกร้อน มีความปลอดภัยสูงเพราะมีน้ำหนักเบากว่าอากาศสามารถลอยตัวได้ถ้าหากมีปัญหาที่เกิดจากการรั่วไหล มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่น น้ำมัน หรือปิโตรเลียมเหลว ที่สำคัญยังช่วยให้เศรษฐกิจของไทยนั้นเจริญเติบโตขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยมีแหล่งผลิตจำนวนมาก สามารถผลิตได้เองช่วยการลดค่าใช้จ่ายจากการน้ำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศมาใช้งาน ไม่ให้เงินในประเทศรั่วไหลออกนอกประเทศได้

About the author:

Top