ไบโอดีเซลพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดจากพืชของไทย

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:ไบโอดีเซลพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดจากพืชของไทย

ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงการนำเอาพลังงานมาใช้ในรูปแบบต่างๆ กันไป ซึ่งพลังงานทดแทนหนึ่งที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ การผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการการเกษตรโดยการที่เรานำเอาผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลง อย่างเช่นอาทิ การผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง อ้อย หรือธัญพืชต่างๆ เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันเบนซิล หรือดีเซล แล้วใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ การผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพจากน้ำมันพืชและสัตว์ นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตรทนแทนน้ำมันปิโตรเลียม ยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปรากฏกาณณ์เรือนกระจก

พลังงานทดแทนคืออะไร?

พลังงานทดแทน คือพลังงานที่นำมาใช้แทนเชื้อเพลิงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่นั้นคือน้ำมัน หรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีวันหมด เหตุผลสำคัญหลักๆ ที่เราต้องนำพลังงานทดแทนมาใช้นั่นเพราะจากผลสถิติการใช้เชื้อเพลงเหลวในปี พ.ศ.2544 ของคือ 21,000 ล้านลิตร/ปี เนื่องด้วยที่ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงานน้อยและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของประชากรภายในประเทศซึ่งนับวันนั้นจะมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริให้นำพืชผลการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อให้คนไทยได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการด้านการใช้พลังงานรวมทั้งรองรับปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนทั้งแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล รวมถึงพลังงานทดแทนอย่างอื่นตามแนวพระราชดำริในโตรงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ ก็ใช้ในรถยนต์ทุกคันของโตรงการส่วนพระองค์ ทรงเล็งเห็นและมีพระราชดำริให้เตรียมรับมือกับปัญหามากว่า 40 ปีแล้ว

ไบโอดีเซล คือพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลงที่ได้จากการนำน้ำมันพืช เช่น ปาล์ม ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันพืชใช้แล้วมาผสมกับน้ำมันดีเซลเกรดที่ใช้กันปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละ 5-10 เปอร์เซ็น ซึ่งสามารถใช้งานในเครื่องยนต์เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์

วิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์แต่ที่นิยมใช้ผลิตกันมากที่สุดคือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชใช้แล้ว และน้ำมันจากสบู่ดำ

ขั้นตอนการผลิต

1.ให้ความร้อนน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจนอุณหภภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

  1. ปล่อยให้อุณหภูมิน้ำมันลดลงเหลือ 60 องศาเซลเซียส

About the author:

Top