พลังงานแก๊ส พลังงานธรรมชาติที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

October 27, 2016 admin 0

แก๊ส เป็นสารที่มีคุณสมบัติแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลกับอะตอมน้อยมากคือโมเลกุลอยู่ห่างกัน พออยู่ห่างกันแรงกระทำของโมเลกุลมันน้อย รูปร่างจะไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตามภาชนะมีขนาดปริมาตรเท่ากับภาชนะที่บรรจุ มีความหนาแน่นตามสามารถบีบอัดได้ง่าย คำว่าบีบอัดได้ง่ายคือเราสามารถทำให้โมเลกุลที่อยู่ห่างกันบีบอัดหรือทำให้โมเลกุลนั้นชิดเข้าหากันได้โดยการให้ความดันเข้าไปทำให้โมเลกุลอยู่ไกล้กันมากยิ่งขึ้น สุดท้ายแก๊สจะมีคุณสมบัติทำให้ปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามอุณภูมิ ความดัน และจำนวนโหมด ประเภทของแก๊สแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรก Ideal Gas  หรือแก๊สที่เป็นแก๊สอุดมคติที่ไม่มีอยู่จริง ซึ่งแก๊สอุดมคติจะมีคุณสมบัติตามทฤษฏีจลน์คือแก๊สที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลไม่ว่าแก๊สนั้นจะอยู่ในอุณภูมิเท่าไหร่หรือจะมีความดันแบบไหนก็ตามก็ยังจะอยู่ในรูปแบบของแก๊สสมบูรณ์ ประเภทที่ 2 Real Gas หรือแก๊สจริง คือแก๊สที่ถูกต้องและประพฤติตามปกติที่ไม่ประพฤติตามทฤษฏีจลน์ เป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ แรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลมีน้อยมากมีความคล้ายคลึงกับแก๊สสมบูรณ์ […]