พลังงานแสงอาทิตย์ ความหวังในยุคที่พลังงานขาดแคลน

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:พลังงานแสงอาทิตย์ ความหวังในยุคที่พลังงานขาดแคลน

พลังงานแสงอาทิตย์ จัดเป็นพลังงานในยุคใหม่ เป็นความหวังใหม่ของมนุษย์ที่จะหาพลังงานสะอาดมาทดแทน การนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ ช่วยลดมลพิษ-มลภาวะต่างๆ อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่มีมาเรื่อยๆ ไม่มีวันหมด นำมาใช้ใหม่ได้ตลอด  พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้งานเป็นอย่างมากในหลายๆส่วนของโลก เพราะมันมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการบริโภคพลังงานหลายเท่า หากเรานำประโยชน์ของมันมาใช้อย่างเหมาะสม และถูกวิธี พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้โดยตรงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือทำความร้อน  ถึงจะเป็นพลังงานความร้อนแต่ก็ทำความเย็นได้ด้วยนะ  มีวิธีการหลายรูปแบบซึ่งสามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ ดังเช่น พืชที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเคมีโดยใช้การสังเคราะห์แสง แต่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้จากการกินพืชและเผาฟืน

พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พลังงานอันเกิดจากแสงอาทิตย์ และ พลังงานอันเกิดจากความร้อน

พลังงานอันเกิดจากแสงอาทิตย์

รูปแบบของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งาน แบ่งได้กว้างๆ ออกเป็น 2 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการนำพลังงานแสง มาแปรรูปเพื่อให้เป็นพลังงานในอีกรูปแบบ นอกจากนี้การจ่ายพลังงานซึ่งได้มาใหม่นั้นยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบแรก เรียกว่า Active solar เป็นการใช้วิธีการของ Photovoltaic หรือ solar thermal เป็นการจับและเปลี่ยนให้พลังงานของแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรง

รูปแบบสอง เรียกว่า Passive solar เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ในทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น  นำไปออกแบบอาคารหรือตึกในประเทศซึ่งมีอากาศหนาวจัดเพื่อให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ , การติดตั้งวัสดุซึ่งไวต่ออุณหภูมิ thermal mass เพื่อช่วยปรับสมดุลของอากาศในอาคาร หรือ การออกแบบพื้นที่ว่างให้มีอากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ  เป็นต้น

พลังงานอันเกิดจากความร้อน

เช่น พลังงานลม , พลังงานน้ำ , พลังงานคลื่น เป็นต้น

โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์

มีการใช้กระจกขนาดใหญ่มหึมา เพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์ให้อยู่ในจุดๆเดียว ความร้อนที่ได้นี้ จะถูกนำไปใช้ในการผลิตไอน้ำ หลังจากนั้นไอน้ำที่มีความร้อนลวกกับมีแรงดันสูง จะทำให้ใบพัดทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดไฟฟ้า ส่วนในภูมิภาคซึ่งได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มๆ โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์การันตีได้ว่าจะมีการแบ่งในการผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณเท่าๆ กัน  จากความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันผลิตได้เพียง 354 เมกะวัตต์ ต่อมาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่มีการผลิตอยู่ตัวแล้วจะผลิตไฟฟ้าได้เกิน 5,000 เมกะวัตต์ ภายใน ค.ศ. 2015ตามคาด ส่วนในการผลิตแบบเพิ่มเติมจะเพิ่มจำนวนได้เกือบถึง 4,500 เมกะวัตต์/ปี ภายใน ค.ศ.2020 และพลังงานความร้อนที่มีการผลิตอยู่ตัวแล้วทั่วโลกอาจพุ่งสูงขึ้นไปเกือบ 30,000 เมกะวัตต์

About the author:

Top