ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันกว่าจะมาเป็นเบนซิน 91,95

ARTICLEComments are off for this post.

You Are Here:ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันกว่าจะมาเป็นเบนซิน 91,95

น้ำมันเบนซิน ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Gasoline แต่คนไทยคุ้นชินกับการเรียกว่าเบนซินมากกว่า น้ำมันชนิดนี้เป็นแบบสำเร็จรูป ซึ่งได้มาจากการผสมน้ำมัน เข้ากับส่วนผสมต่างๆ และใช้กระบวนการผลิตย่อย ดีมีคุณภาพรวมทั้งมีคุณสมบัติเฉพาะอันแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น FCC gasoline , Isomerate , Coker naphtha เป็นต้น โดยการผสมน้ำมันเหล่านี้ต้องผ่านผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัย น้ำมันแต่ละชนิดใช้หลักสูตรอันแตกต่างกัน จากฝีมือของผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์สูง จึงทำให้ได้น้ำมันเบนซินแบบต่างๆอันได้มาตรฐานออกมา เช่น เบนซิน 91 , เบนซิน 95  เป็นต้น

ค่าออกเทน คืออะไร ?

ค่าออกเทน เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถต้านทานจุดระเบิด ที่ได้รับการกำหนดเข้ามาเครื่องยนต์ หรือเป็นค่าตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทานการน็อคของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์แต่ละรุ่น ต้องการออกเทนต่างกัน

91 และ 95 ต่างกันอย่างไร ?

ปัจจัยที่ทำให้น้ำมันเบนซินแต่ล่ะชนิด มีค่าออกเทนที่แตกต่างกัน นอกเหนือไปจากปัจจัยของปริมาณองค์ประกอบในน้ำมันเบนซินแล้ว ก็คือสารเติมแต่งซึ่งได้เติมเข้าไปในน้ำมันเบนซิน เพราะต้องการเพิ่มปริมาณของออกเทนออกมามีค่าตามต้องการ ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ มักจะใช้สาร oxygenated เช่น MTBE เติมลงไปในน้ำมันเบนซิน ถ้าเป็น 95 จะต้องใส่ในปริมาณไม่เกิน 11 % เพราะต้องการให้ได้ค่าออกเทนออกมาไม่ต่ำกว่า 95

ส่วนใหญ่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ได้ออกแบบ มาให้ตัวเครื่องใช้กับน้ำมันเบนซินที่มีค่า 91 การที่เครื่องยนต์ต้องการน้ำมันออกเทน 91 แปลว่าเมื่อได้ค่าตามนี้ มันก็จะสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มสมรรถนะ เพราะฉะนั้นการใช้น้ำมันก็มีความสอดคล้องกับความต้องการของเครื่องยนต์อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามความจริงแล้ว การบอกความต้องการค่าออกเทนของเครื่องยนต์มักจะระบุว่า ต้องการน้ำมันที่มีค่า 91 หรือสูงกว่านั้น คือเครื่องยนต์ชนิดนั้น สามารถใช้ได้กับน้ำมันที่มีค่าออกเทนตั้งแต่ 91 ขึ้นไปนั่นเอง

ขั้นตอนการกลั่นเบนซิน 91,95

วัตถุดิบหลักในการนำมากลั่น คือ ข้าว , ข้าวโพด , มันสำปะหลัง , อ้อย , ข้าวฟ่างหวาน เป็นต้น นำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการหมัก พอหมักจนได้ที่ก็นำไปผ่านกระบวนการกลั่น ต่อมานำไปแยกจนเกิดความบริสุทธิ์ โดยจะก่อให้เกิดเอทานอล 95% หลังจากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการแยกน้ำ ทำให้ได้เป็นเอทานอล 99.5 % ก่อนจะนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินอีกครั้ง ถ้านำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน 87  ก็จะกลายเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แต่ถ้านำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน 91 ก็จะออกมาเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 นั่นเอง โดยในปี พ.ศ.2539 รัฐบาลออกนโยบายยกเลิกเติมสารตะกั่ว เนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหามลพิษ จึงทำให้โรงกลั่นน้ำมันต้องเปลี่ยนมาใช้ออกเทน MTBE แทน เพราะนอกจากช่วยลดมลพิษแล้ว ยังช่วยเกษตรกรขายผลิตผลทางเกษตรในราคาสูงขึ้นได้อีกด้วย

About the author:

Top